Geef jezelf een ontwikkeladviestraject cadeau!

Geef jezelf een ontwikkeladviestraject cadeau!

Ontwikkeladviestrajecten met subsidiemogelijkheden voor medewerkers en zelfstandigen

Het doel van het ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

Voor wie?

Het is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie SZW die tot 1 juli 2019 loopt en stopt zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De voorwaarde is dat de medewerker 45+ jaar oud is, minimaal 12 uur per week werkzaam is, niet in een re-integratie-, ontslag- of reorganisatietraject zit en werkzaam is in één van de volgende beroepsgroepen:

 • Secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers m.u.v. sectoren Rijk en Zorg & Welzijn
 • Werkenden in het primair onderwijs
 • Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs
 • Cateringmedewerkers (niet werkzaam in de horecabranche)
 • Verkoopmedewerkers in de detailhandel en fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
 • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst
 • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers m.u.v. sector Rijk en
 • Schoonmakers m.u.v. sectoren Zorg & Welzijn en Rijk

Kosten

De subsidie voor het ontwikkeladviestraject vertegenwoordigd een waarde van € 600,- per deelnemer. Er zijn voor de deelnemers geen extra kosten verbonden aan het ontwikkeladviestraject als de coaching op de locatie van DOP wordt gehouden.

Praktische invulling

De trajecten worden door DOP als volgt vormgegeven:

 • Medewerker ontvangt een startmail, vraagt samen met de coach subsidie aan en vult een vragenlijst in
 • sessie: 1,5 uur
  zelfanalyse (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) en een huiswerkopdracht
 • 2esessie: 1,5 uur
  toekomstoriëntatie binnen en/of buiten de functie en een huiswerkopdracht
 • 3esessie: 1 uur
  afronding ontwikkeladvies traject waarbij het actieplan definitief gemaakt wordt.

Wij maken gebruik van een werkboek tijdens het traject. Het totale traject beslaat een periode van 6 tot 8 weken.

Resultaat van de trajecten

 • De deelnemers hebben inzicht verkregen in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden binnen en buiten de eigen organisatie.
 • Het product dat uit het ontwikkeladvies voortkomt is een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven welke acties hij of zij gaat ondernemen om zijn of haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Ook is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers behorend tot bovengenoemde beroepsgroepen.

Interesse?

Heb je als medewerker of zelfstandige interesse om jezelf een ontwikkeladvies cadeau te doen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers